دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی اکبر   فرهنگی

پست الکترونیکی : a.farhangi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

نوع همکاری : تمام وقت

علی اکبر فرهنگی

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

^